Privacy Policy

Uw privacy is van essentieel belang voor Juwelen Peeters.

Met deze privacy verklaring informeren we u graag over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Juwelen Peeters verzamelt, alsook over de wijze waarop Juwelen Peeters deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is van toepassing op alle (commerciële) relaties tussen Juwelen Peeters en haar klanten, eindklanten, prospecten en business partners (inclusief wat betreft het gebruik van onze website www.juwelen-peeters.be (hierna genoemd de “Website”)).

Juwelen Peeters tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, alsook de huidige en toekomstige nationale wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Juwelen Peeters, bijvoorbeeld door uw bezoek aan de Website, het gebruik van de diensten van Juwelen Peeters, de aankoop van onze producten, uw inschrijving voor één van onze nieuwsbrieven, uw bezoek aan een Juwelen Peeters stand op een beurs of uw deelname aan events van Juwelen Peeters verwerken wij deze gegevens conform deze Privacy Verklaring.

Gelieve deze Privacy Verklaring voor wat betreft uw gebruik van de Website te lezen.

 1. Soorten persoonsgegevens

Juwelen Peeters verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Adres (leveringsadres/facturatieadres)
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Geslacht
 • Overige business card gegevens
 • Geboortedatum (uitzonderlijk)
 • Overige persoonsgegevens die nodig zijn om specifieke verzoeken
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig meegedeeld aan Juwelen Peeters zoals gegevens over vrijetijdsbesteding, burgerlijke staat, etc.

Juwelen Peeters verzamelt tevens automatisch anonieme informatie over uw gebruik van onze Website. Zo zal Juwelen Peeters, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen van de Website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt en via welke website u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u echter niet identificeren op grond van deze gegevens, maar kunnen op basis hiervan statistieken opmaken over het gebruik van de Website.

 1. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Een bezoek aan de Website
 • Offerte-aanvragen
 • Een samenwerking of (in)directe contractuele relatie met Juwelen Peeters
 • Correspondentie met Juwelen Peeters (bijv. via het contactformulier op onze Website)
 • Een inschrijving op (een van) onze nieuwsbrieven
 • Een inschrijving of deelname aan een event of beurs
 • Het uitwisselen van business cards
 • De behandeling van een klacht met betrekking tot een product

Bovendien bevatten onze historische databases mogelijks persoonsgegevens, die we in het verleden hebben verkregen van derde partijen. Wij doen ons uiterste best om de verwerking van deze gegevens te vermijden en treffen maatregelen om dergelijke verwerkingen tot het minimum te beperken.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde voor bepaalde diensten (bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events).

III. Gebruik persoonsgegevens

Juwelen Peeters kan uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruiken:

 • De opmaak en opvolging van offertes
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het behandelen van klachten
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het optimaliseren van onze dienstverlening
 • Inschrijvingen voor evenementen
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het verzenden van gerichte marketing en promotionele aanbiedingen, mits u hiertoe uw expliciete toestemming heeft gegeven
 • Statistische doeleinden
 • Het onderhouden van relaties met klanten en prospecten
 • Productontwikkeling
 • Veiligheid en diefstalpreventie

De verwerking vindt enkel plaats, al naargelang het geval, indien:

– de verwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met Juwelen Peeters of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen,
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Juwelen Peeters rust
 • om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen, of
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Juwelen Peeters of van een derde. Uiteraard houden wij steeds rekening met uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden en zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, indien uw belangen zwaarder zouden wegen (bijvoorbeeld wanneer u minderjarig bent).

– u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

 1. Overdracht persoonsgegevens aan derden

Juwelen Peeters zal uw persoonsgegevens niet overdragen (verkopen of verhuren) aan derden, tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

In het kader van bovenstaande verwerkingen zal Juwelen Peeters uw persoonsgegevens mogelijks wel verstrekken aan haar leveranciers (vb. payment providers, onderaannemers, advocaten, externe boekhouders, verzekeraars, etc.).

Indien Juwelen Peeters uw persoonsgegevens in dit kader deelt met derden, is de betreffende derde partij steeds verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Juwelen Peeters uw persoonsgegevens openbaar maakt:

Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Juwelen Peeters hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) (gerechtelijke) procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Juwelen Peeters.

Wanneer Juwelen Peeters of nagenoeg al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die Juwelen Peeters heeft verzameld, deel uitmaken van de overgedragen activa.

 1. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Indien we uw persoonsgegevens zouden doorgeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die hun woonplaats of zetel hebben in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door middel van een overeenkomst die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ bevat, ofwel (ii) passende waarborgen biedt door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Juwelen Peeters uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u als betrokkene over volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Juwelen Peeters wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u één of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met info@juwelen-peeters.be. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Ontvangt u ongewenst onze nieuwsbrieven of informatie over de producten van Juwelen Peeters, dan kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals voorzien in elke marketing-e-mail van Juwelen Peeters.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

Juwelen Peeters verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, of verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Juwelen Peeters zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, in principe (doen) bewaren op servers binnen de EU.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Juwelen Peeters, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid nooit worden gegarandeerd.

 1. Update Privacy Verklaring

Juwelen Peeters kan deze Privacy Verklaring updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is van belang deze pagina regelmatig te raadplegen teneinde op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

 1. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust, via cookies of andere technologieën informatie over u verzamelt. Juwelen Peeters draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodat u kan oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 1. Contacteer Juwelen Peeters

Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of over de wijze waarop Juwelen Peeters uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u ons contacteren:

– Via e-mail: info@juwelen-peeters.be

of

– Via post: Juwelen Peeters, Bergerstraat 100 – 3680 Maaseik, België

Indien u ontevreden bent over de manier waarop Juwelen Peeters deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Juwelen Peeters uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Scroll to Top